Skip to main content

MICROKURSER

Kurser
 • Virtual Reality

  Vad innebär kursen?

  Med denna kurs utbildar jag din personal i brandskyddet på er arbetsplats som bygger på erat SBA. 

  Varje deltagare får en inloggning och du får en rapport om vad de kan och vad som ev behövs förbättras om hur er organisation SBA bedrivs . Den går att få på olika språk. Den görs på telefon, surfplatta. 

 • Leasing

  Förmånlig leasing
  Det går att leasa en VR utrustning och då ingår utbildning av instruktör/instruktörer som kan sköta om utrustningen på företaget, kommun och regions olika avdelningar och enheter.
Spara tid och pengar med VR (Virtual Reality)

Med hjälp av VR-teknik behöver du inte längre använda eld eller släckmedel för att öva brandsläckning. Genom att använda VR-utbildning kan alla på ditt företag få en realistisk träning med enbart hjälp av ett VR-kit. Detta sparar både tid och resurser samtidigt som du kan säkerställa att dina anställda är väl förberedda för att hantera eventuella nödsituationer.

Med en VR-utbildning kan du träna på brandsläckning i en trygg och säker miljö, samtidigt som du får möjlighet att träna på olika brandscenarion och lära dig av dina misstag. Detta är en mer kostnadseffektiv metod utan att tumma på kvalitén. Genom direkt feedback kan du se hur effektivt du lyckats släcka branden och om du valt det optimala släckmedlet.

Andra deltagare kan följa dina åtgärder via extern skärm, projektor eller liknande, och du kan träna i realistiska miljöer som kontor, lager, hotell, sjukrum och kök. VR-utbildningen ger även möjlighet att testa olika typer av brandsläckare och se skillnaden på brandsläckare med pulver, skum, vatten eller koldioxid.

BRANDSKYDD

Kurser
 • Anläggningsskötare brandlarm

  Vad innebär kursen?

  Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.

  Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

  Vad lär du dig?

  Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

  Vad innehåller utbildningen?

  • Brandteori
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Riskbedömning
  • Lagar och regler kring brandlarm
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
  • Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
  • Anläggningsskötarens roll och ansvar
  • Hur man kan motverka onödiga larm
 • Anläggningsskötare sprinkler

  Vad innebär kursen?

  Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

  Grundläggande för att anläggningen ska fungera väl är att det finns anläggningsskötare som utför kontroller, men även regelbundet underhåll och revisionsbesiktningar har stor betydelse.

  Vad lär du dig?

  Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

  Vad innehåller utbildningen?

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kunskap om anläggningsskötarens roll
  • Kontroll och underhåll
  • Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Systemtyper, riskklassificering
  • Dimensionering, komponenter, vattenkällor
  • Vanliga fel på anläggning
 • Föreståndare brandfarlig vara

  Vad innebär kursen?

  En verksamhet som är tillståndpliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare.
  Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, dvs. VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. Enföreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen avbrandfarliga varor sker på ett säkert sätt.

  Föreståndaren ska verka för att hanteringen sker säkert och uppfyller kraven i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor (se bilaga 1 och 2). Detta förutsätter kunskap om de brandfarliga varornas egenskaper, anläggningen i fråga och lagstiftningens krav. Omfattningen av denna kunskap beror på hanteringens omfattning och typ.

 • Grundläggande brandskyddsutbildning

  Vad innebär kursen?

  Med utbildningen Grundläggande brandskyddsutbildning förhindrar du tragiska olyckor med, i värsta fall, dödlig utgång och du vet hur du ska agera om olyckan skulle vara framme. Du förebygger genom att lära dig brandskyddsarbete som är anpassat till just din miljö som ni dagligen vistas i. Du lär dig också att förhindra eller mildra ekonomiska förluster som skador på egendom och avbrott i verksamhet kan föra med sig.

  Varje utbildning är anpassad för dem som ska lära sig förebygga skada, att känna till hur man agerar vid brand och vad som krävs för att känna till och leva upp till aktuella lagkrav och vad som krävs enligt försäkringsvillkor. Vi hjälper dig också att dokumentera och kommunicera ditt brandskyddsarbete. Utbildningen riktar sig till företag, skolor, organisationer och föreningar.

  Kursinnehåll

  • Förstå de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas
  • Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt förstå det individuella ansvaret
  • Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och brandgas
  • Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
  • Förstå hur man ska agera vid en brand
  • Släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt
 • Systematiskt brandskyddsarbete

  Vad innebär kursen?

  Har du en brandskyddspolicy? Tycker du att Systematiskt brandskyddsarbete verkar invecklat? Eller kanske något som du inte vill lägga tid på att sätta dig in i?

  Låt oss hjälpa dig med rådgivning kring vilka skyldigheter just du har som ansvarig och vad du bör veta för att kunna sköta och dokumentera ditt brandskyddsarbete. Vi kan också ansvara för hela SBA-arbetet eller delar av det, beroende på vilken avlastning du vill ha.

  Som företagare ska du leva upp till SRVFS 2004:3 (Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskydd) och systematiskt brandskyddsarbete enligt Statens Brandskydd. Du har skyldighet att fortlöpande och systematiskt bedriva brandskyddsarbete och känna till hur brand uppstår, vilka risker som finns, att kunna förebygga och se till att anställda har kunskap att agera med rätt utrustning, men också att veta vad du har skyldighet att göra enligt era försäkringsvillkor. Då lever du också upp till Lagen om skydd mot olyckor 2003: 778.

Systematiskt brandskyddsarbete minskar risken för eldsvåda

Tycker du att Systematiskt brandskyddsarbete verkar invecklat? Eller kanske något som du inte vill lägga tid på att sätta dig in i?

Låt oss hjälpa dig med rådgivning kring vilka skyldigheter just du har som ansvarig och vad du bör veta för att kunna sköta och dokumentera ditt brandskyddsarbete. Vi kan också ansvara för hela SBA-arbetet eller delar av det, beroende på vilken avlastning
du vill ha.

Som företagare ska du leva upp till SRVFS 2004:3 (Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskydd) och systematiskt brandskyddsarbete enligt Statens Brandskydd. Du har skyldighet att fortlöpande och systematiskt bedriva brandskyddsarbete och känna till hur brand uppstår, vilka risker som finns, att kunna förebygga och se till att anställda har kunskap att agera med rätt utrustning, men också att veta vad du har skyldighet att göra enligt era försäkringsvillkor. Då lever du också upp till Lagen om skydd mot olyckor 2003: 778.

BYGG & INDUSTRI

Kurser
 • Arbete på väg

  Vad innebär kursen?

  Denna kurs är en kombinationsutbildning av steg 1.1-1.2-1.3-2.1. Den lämpar sig till personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.

  • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken, lägga kantsten.
  • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav.
  • Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, utföra renhållning etc. enl. Trafikverkets kravdokument TDOK 2018:0371.
 • Brandfarliga arbeten

  Vad innebär kursen?

  Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

  Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

  Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

  I samarbete med

  Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

 • Fallskydd med evakuering

  Vad innebär kursen?

  Utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamling ges en säkerhetsutbildning vilken innehåller föreskrifterna om bland annat arbetsmiljö. Du får teoretisk och praktisk genomgång av evakueringsteknik, vinsch och tripod och dess korrekta användande. Deltagarna tillämpar därefter praktiskt att simulera ett fall och hur en evakuering av fallen person går till. Utbildningen avslutas med en praktisk och skriftlig tentamen. Utbildningen körs på svenska.

  Målet med utbildningen är att deltagaren ska få grundläggande kunskaper om hur en evakuering genomförs korrekt och vad som händer med kroppen i denna situation samt hur den evakuerade personen tas om hand i väntan på att räddningstjänsten anländer till platsen.

 • Heta arbeten

  Vad innebär kursen?

  När du utför arbeten med verktyg som alstrar värme eller innebär gnistbildning har du skyldighet att känna till vilka brandriskerna är med vilka redskap och att veta vad du måste göra för att förebygga bränder där du arbetar.

  Genom utbildningen förhindrar du tragiska olyckor och skador på egendom. Du får också all den kunskap du behöver för att leva upp till ditt juridiska ansvar. Eftersom utbildningen är ett krav är det en fråga om överlevnad för företaget att inte riskera att behöva betala böter för att de som utför arbetet saknar tillräcklig kunskap eller bli avstängd från uppdrag.

  Utbildningen vänder sig till alla inom byggbranschen. Du har samma skyldighet oavsett om du är ett stort eller litet företag när du utför arbeten som kan innebära brandrisk.

  Heta arbeten teamroller

  • Tillståndsansvarig: Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföras.
  • Hetarbetaren: Den som utför själva arbetsuppgiften. För att få göra det krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.
  • Brandvakt: Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår under och efter arbetet. Efterbevakning efter att arbetet har utförts måste alltid ske.
 • Kompetent person

  Vad innebär kursen?

  För säkerhet vid lyft behöver du enligt lagstiftning en så kallad kompetent person, en person som ansvarar för inspektion och för journal. Besiktning görs av tredje part.

  Kompetent person krävs också för inspektion av lös och fast lyftutrustning eller lyftanordning upp till 500 kg. För utrustning över 500 kg krävs en besiktning av en auktoriserad besiktningsfirma.

  För besiktningar av fallskydd krävs Kompetent Person utbildad för fallskydd. Vi hjälper er med Kompetent Person utbildningar för både lyft och fallskydd.

  Vi kan hjälpa dig genom att vara din Kompetenta Person och även ansvara för den delen av säkerhetsarbetet.

 • Liftutbildning

  Vad innebär kursen?

  Med Liftutbildning förhindrar du olyckor med, i värsta fall, dödlig utgång när du utför arbete inom mobil arbetsplats, med skylift och då du använder fallskydd. Du förhindrar också ekonomiska förluster för ditt företag om du orsakar skador på annans egendom. Arbetsmiljöverket gör regelbundna kontroller av att kunskapen finns och brister kan innebära böter och du riskerar även att gå miste om jobb för att du inte är kvalitetssäkrad och certifierad.

  Utbildningen riktar sig till dig som hanterar lift (Moment 1A, 1B, 3A och 3B) med mobila arbetsplattformar. Dessa kategorier innebär pelarliftar och saxliftar med stödben (1A); släpvagnsliftar, bilmonterade liftar och larvburna liftar med stödben (1B); självgående pelar- och saxliftar (3A) och självgående bom- och vikarmsliftar (3B).

  Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare).

  Kursinnehåll

  • Moment A1
  • Moment A2
  • Moment B1
  • Moment B3
 • Motorkap

  Vad innebär kursen?

  Sedan 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla som arbetar med arbetsutrustningar med särskilda risker har utbildning för att få använda dessa (AFS 2006:4).

  Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en teoretisk och praktisk grund med betoning på utförande och säkerhet. Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om handhavande av motorkap.

  Deltagaren skall kunna använda dessa kunskaper för att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

  Kursinnehåll
  • Vad säger lagen
  • Arbetarskydd och interna regler
  • Genomgång av olika motorkapar
  • Motorkapens konstruktion
  • Underhåll av motorkapen
  • Säkerhet
  • Om olyckan är framme
  • Säker hantering av motorkap
  • Byte av redskap på motorkap
  • Praktisk kapning med motorkap
 • Motorsåg nivå A

  Vad innebär kursen?

  Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på enklare kapningsarbeten och moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå A.

  Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid enklare kapningsarbeten med skjutande respektive dragande kedja. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

  Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå A enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är nybörjare.

  Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå A. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

  Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

 • Ställningsbyggnad 2-9 meter

  Vad innebär kursen?

  Ställningsbyggnad 2 till 9 meter vänder sig till dig som planerar, leder, monterar eller river ner alla typer av ställningar med arbetsplan mellan 2 och 9 meter.

  Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska planera arbetet med och runt ställningar. Den ger dig kunskap om vilka risker som finns och lär dig hur du ska utföra arbetet på ett säkert sätt.

  Du förhindrar olyckor, är rädd om personalen och undviker att din byggarbetsplats stängs med lång fördröjning och ekonomisk förlust som följd. Kursen ger dig även fördelar som entreprenör eftersom du inte riskerar att förlora affärer för att du inte kan uppvisa att du bygger säkert. Den som genomgått utbildningen får ett utbildningsbevis.

 • Säkra lyft

  Vad innebär kursen?

  Enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap ska du känna till risker vid lyftarbeten och vilka åtgärder som behövs på just din arbetsplats för att leva upp till säkerheten. Till lyftredskap räknas stroppar, lyftok och kättingsling. Även du som har lastbil med kran på eller du som använder kran och/eller travers behöver utbildningen.

  Säkerheten inspekteras regelbundet och ska vara väl dokumenterad, därför har du även skyldighet att ha en så kallad kompetent person som journalför och inspekterar.

  Med utbildningen Säkra lyft får du den kunskap du behöver för att arbeta säkert med lyftarbeten. Du förhindrar allvarliga olyckor med, i värsta fall, dödlig utgång på byggen och i industrin. Du förebygger och förhindrar skador på person och materiel och slipper de kostnader som fördröjningar och ekonomiska skadestånd kan innebära. Du får ett mycket bättre och säkrare arbete i arbetslaget i lyftsituationer med många personer involverade.

  Eftersom utbildningen är kvalitetssäkrad och uppdaterad vet du att du lever upp till de krav som ställs på dig enligt lagen. Du kan känna dig trygg när arbetsplatsen ska inspekteras. Du kan även lämna över uppdraget som kompetent person, inspektion och journalhantering, till oss.

  Utbildningarna för ställning, lift och lyft vänder sig till dig som planerar, leder och utför lyftarbeten inom bygg och industri, men också dig som arbetar med kranbilar på entreprenad.

  Säkra lyft finns även som onlineutbildning!

Säkrare arbete för bygg och industri

Ditt ansvar – från riskmedvetande till att föra journal och hantera tillstånd för byggnadsställningar, lift och lyft – regleras i AFS 2006:6 Lagen om användning av lyftanordning och lyftredskap och i försäkringsvillkoren. Det är ett stort ansvar, ibland för många anställda och personal som vistas på arbetsplatsen, som också innebär många skyldigheter som du ska känna till.

Vi hjälper dig med kunskap för din och andras säkerhet. Har du råd att inte leva upp till kraven på byggarbetsplatser när det gäller arbeten med byggnadsställning, lift och lyft?

FÖRSTA HJÄLPEN & HLR

Kurser
 • Hjärt & Lungräddning

  Vad innebär kursen?

  Vi går igenom teori och praktik grundligt enligt ovan. Första hjälpen delen är teoretisk och vi går igenom L-ABC samt dom vanligaste sjuk/olycksfall och vilka symptom ni ska titta efter samt hur ni ska agera.

  Vi visar hur du lägger tryckförband samt hur du använder vissa andra produkter som underlättar vid skada.

  Efter genomgången utbildning ska du kunna:

  • Utföra medvetande och andningskontroll
  • Utföra kompressioner och inblåsningar
  • Använda en hjärtstartare
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Utföra åtgärder vid ett luftvägstopp
  • Vad som innefattas i L-ABC och vad du ska göra
  • Känna igen en Stroke
  • Känna igen en Hjärtinfarkt
  • Hantera Brännskador
  • Hantera allergiska reaktioner
  • Hantera Epilepsianfall/krampanfall
  • Hantera Diabetes
  • Hantera Benbrott
  • Hantera Fallolyckor
  • Hantera Ögonskador
 • Hjärt & lungräddning Barn

  Vad innebär kursen?

  I kursen Första hjälpen – Hjärt & Lungräddning barn får du lära dig att avgöra medvetandetillstånd och andning och att utföra HLR på barn.

  Kursen fokuserar på vad som är unikt med att utöva HLR på barn.

 • Köp eller hyr hjärtstartare

  LifePak CR2 Wifi

  En design med enkel och tydlig grafik. Såväl utbildade som icke-utbildade användare kan enkelt förstå hur man börjar. 2-språkig.

  • QUIK-STEP™-elektroder
   Elektroderna avlägsnas direkt från plattan för snabb applicering.
  • Analystekniken cprNSIGHT™
   Kontroll efter stötbar rytm under HLR utan något behov för pauser.
  • Metronom och HLR-vägledning
   Ställer in en effektiv takt och guidar användare.
  • Tekniken ClearVoice™
   Detekterar bakgrundsbuller och justerar volymen automatiskt för att säkerställa tydliga anvisningar.
  • Högsta möjliga eskalerande strömförsörjning
   Upp till 360J för mer effektiva stötar efter behov.
  • Barnläge
   Barnläge ger svagare ström som är mer lämpligt för unga barn, utan att behöva byta elektroder.
  • LIFEPAK TOUGH™
   IP55-märkning för utmanande miljöer.
  • 8-års garanti
   Stöds av en 8-års garanti.
  • LIFELINKcentral
   AED-programhanteraren Övervaka AED-program genom att spåra AED-status, överföra patientdata till räddningspersonal och sjukhus, detektera AED-platser samt andra verktyg.
  • Helt automatiskt
   Tillgängligt i hel- och halvautomatiska modeller.
Första hjälpen samt hjärt- och lungräddning

Vad är första hjälpen? Vet du hur man utför hjärt- och lungräddning, med eller utan hjärtstartare? Vill du att hjälpen ska finnas där om du själv skulle behöva den? Du bidrar själv till att hjälpen alltid finns på plats i samhället genom att gå någon av utbildningarna.

Desto fler som kan hjärt- och lungräddning, desto närmare är hjälpen när du behöver den. Inte minst genom att allt fler väljer att vara sms-räddare.